ePřihlášení
Váš e-mail:


Heslo:
Mobilní telefonyPříslušenstvíNáhradní dílyTabletyVýprodejServis

wMobilní telefony


Oficiální česká distribuce
Lenovo Xiaomi THL Doogee Huawei iNew Elephone
Zobrazit všechny značky

BPříslušenství


Ochranné fólie

Temperovaná skla

Pouzdra

Baterie

Nabíječky

Držáky do auta

Paměťové karty
Zobrazit další příslušenství

zNáhradní díly


Dotykové vrstvy

Displeje

Lepidla na displeje

Kryty telefonů

Flex kabely

Konektory

Tlačítka

Nářadí
Zobrazit celou kategorii

ATablety


Tablety

Příslušenství

Náhradní díly
Zobrazit celou kategorii

yVýprodej


E-cigarety

Hračky

Potěšení smyslů

sServis

Nabízíme mimozáruční a pozáruční opravy čínských telefonů
Zobrazit stránku servisu
Zobrazit/skrýt menu
/Autodoplňky (cars tuning)+Baterie+GPS navigace+Náhradní díly GSM/GPS/Ostatní příslušenství+Servisní nářadí+Tablety+Telefony

Obchodní podmínky


1. Základní ustanovení


1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") upravují vztahy mezi dodavatelem/prodávajícím a odběratelem/kupujícím.
1.2 Odběratel podáním objednávky stvrzuje, že je se zněním VOP seznámen a souhlasí s nimi. O tomto úkonu je navíc před odesláním objednávky znovu informován a má možnost včas proces objednávky nedokončit, nebude-li s VOP souhlasit.
1.3 Právní vztahy dodavatele s odběratelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., resp. zákona č. 634/1992 Sb., jakož i předpisy souvisejícími, vše ve znění novel.
1.4 V případě, že se některý bod těchto VOP ukáže jako neplatný vzhledem k objektivním okolnostem, příp. se neplatným stane na základě změny právních předpisů, nemá to vliv na platnost zbývajících bodů těchto VOP.

2. Vymezení pojmů


2.1 Dodavatel a/nebo prodávající je společnost Mobilnaut s.r.o. se sídlem v Pardubicích, ulice Na Drážce 1551, IČ 27513645. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové v oddíle C, vložka 23467. Další informace lze nalézt na informační stránce Kontakty.
2.2 Odběratel a/nebo kupující je
2.2.1 - spotřebitel, tedy plnoletá fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci podnikatelské činnosti a jejíž trvalé bydliště se nachází na území České republiky
nebo
2.2.2 - právnická osoba, či fyzická osoba - podnikatel, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti a jejíž sídlo se nachází na území České republiky

3. Uzavření kupní smlouvy


3.1 K návrhu kupní smlouvy dochází vystavením nabídky v internetovém obchodě dodavatele.
3.2 K uzavření kupní smlouvy dochází po odeslání objednávky kupujícím.
3.3 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
3.4 Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce.

4. Odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí


4.1 V případě, že je odběratelem spotřebitel podle bodu 2.2.1 VOP, má odběratel při uzavření kupní smlouvy při využití prostředků komunikace na dálku nárok na odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží podle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku.
4.1.1 V tomto případě je kupující povinen nejpozději 14. den od převzetí věci odeslat prodávajícímu písemné odstoupení od kupní smlouvy s uvedením čísla účtu, na který má být částka z opravného daňového dokladu podle bodu 4.1.2 vrácena a vracené zboží bez známek užívání. Kupní smlouva se tímto případem od počátku ruší.
4.1.2 Dodavatel zboží překontroluje a vystaví opravný daňový doklad na kupní cenu zboží, příp. jiné zákonem vyžadované položky (zejm. podle § 1832 občanského zákoníku), poníženou o prokazatelné náklady na uvedení vraceného zboží do původního prodejního stavu, tedy náklady podle § 1833 občanského zákoníku.
4.1.3 Na vyžádání je odběratel povinen vrátit podepsanou jednu kopii dobropisu zpět dodavateli.
4.1.4 Dodavatel odešle vyplácenou částku odběrateli do 14 dnů od řádného uplatnění odstoupení podle bodu 4.1.1. Je-li to možné, odešle ji stejným způsobem, kterým dodavatel částku od odběratele obdržel.
4.1.5 V případě, že náklady na znovuuvedení zboží do prodejního stavu přesáhnou kupní cenu zboží, je odběratel tuto povinnen uhradit dodavateli nejpozději v den splatnosti vydaného opravného daňového dokladu.
4.1.6 Náklady na vrácení zboží dodavateli podle bodu 4.1 nese odběratel.
4.1.7 Z nároku podle bodu 4.1 je vyloučena:
4.1.7.1 dodávka softwarového vybavení (nebo zařízení se softwarovým vybavením), u kterého uživatel porušením obalu nebo v případě elektronického doručení v případě vygenerování licenčního kódu přijal licenční ujednání výrobce softwaru
4.1.7.2 dodávka zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího
4.1.7.3 dodávka zboží upraveného na přání kupujícího či zboží objednané speciálně a výslovně na jeho přání a zboží, které nebylo v době objednávky skladem
4.1.7.4 dodávka zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání
4.1.7.5 dodávka audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal
4.1.7.6 dodávka novin, periodik a časopisů
4.1.7.7 dodávka zboží zvláštního charakteru dle směrnice EU L 144/19 a EP 97/7/ES, pokud byl porušen obal
4.1.7.8 dodávka zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit
4.1.7.9 dodávka digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy
4.2 V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu (byla-li už uhrazena) bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
Formulář pro odstoupení od smlouvy

5. Proces objednávky


5.1 Kupující si vybere požadované zboží v katalogu obchodu a vloží je do košíku v požadovaném množství.
5.2 Kupující bere na vědomí, že obrázky zboží uvedené u produktu jsou jen ilustrační a informativní. U některých položek je rovněž vyhrazena změna technické specifikace.
5.3 Po dokončení výběru zboží kupující projde objednávkovým procesem, ve kterém zadá svoje fakturační údaje, dodací adresu a vybere si způsob doručení a platby za zboží.
5.4 Před samotným odesláním objednávky je kupujícímu zobrazen souhrn objednávky s konečnou cenou.
5.5 V případě, že kupující souhlasí bezvýhradně se všemi údaji, uvedenými v souhrnu a dále s VOP prodejce, potvrdí souhlas kliknutím na tlačítko pro dokončení objednávky.
5.6 Objednávku je možné provést výhradně přes internetový obchod dodavatele. Ostatní formy objednávky (telefon, fax, e-mail, ...) může dodavatel povolit stálým odběratelům.
5.7 Objednávka musí obsahovat minimálně tyto povinné údaje:
5.7.1 Jméno (příp. název firmy) a adresu
5.7.2 IČ a DIČ (jsou-li přiděleny a chce-li kupující jednat jako fyzická osoba - podnikatel nebo právnická osoba)
5.7.3 Označení zboží, množství, jednotkovou cenu, celkovou cenu
5.7.4 Formu dodání a úhrady
5.8 Odběratel je povinnen ihned po převzetí smluvního plnění zkontrolovat veškeré zboží a neprodleně, ještě v den převzetí plnění, nahlásit dodavateli všechny zjištěné vady a nedostatky. Pokud tak neučiní, pokládá se převzaté zboží za bezvadné.

6. Platební a dodací podmínky


6.1 Akceptovatelné způsoby úhrady a dopravy a jejich ceny jsou uvedeny na webu obchodu v příslušné sekci.
6.2 Dostupnost zboží je uváděna u každého zboží zvlášť.
6.3 Uváděnou dostupností se myslí předpokládané datum nebo doba naskladnění zboží.
6.4 Uvedená dostupnost je pouze orientační a může být prodloužena zásahem třetí osoby nebo vyšší moci, kterou nemůže dodavatel nijak ovlivnit.
6.5 Dodavatel si vyhrazuje právo na chyby ve skladové evidenci. V případě, že se tak stane a tato chyba bude mít za následek změnu dodací lhůty, bude o tom dodavatel neprodleně po zjištění informovat odběratele a navrhne mu řešení vzniklé situace.
6.6 Zboží, které je skladem, dodavatel odesílá zpravidla v den objednání nebo do 24 hodin, ve výjimečných případech do 3 pracovních dnů, přičemž prvním dnem se v tomto případě rozumí první pracovní den následující po dni objednání.
6.7 V případě, že se zásahem vyšší moci doba odeslání prodlouží, bude o této skutečnosti dodavatel informovat odběratele bez zbytečného odkladu poté, co tuto skutečnost zjistí.
6.8 Dodavatel si vyhrazuje právo omezit nebo přerušit dodávky zboží v době, kterou s dostatečným předstihem uvede na hlavní stránce obchodu a/nebo v košíku u seznamu objednávaného zboží (typicky mezisváteční období na přelomu roku).
6.9 V případě zboží a služeb objednávaných vysloveně na prání odběratele nebo vyráběného/upravovaného podle jeho přání je dodací lhůta max. 90 dní. Odběratel může tuto dobu prodloužit informací na stránce produktu nebo po dohodě s odběratelem.
6.10 V případě, že bude nutné provést částečnou nebo celkovou refundaci, je tato prováděna na bankovní účet odběratele, vyjma případů:
6.10.1 Při platbě přes PayPal nebo platební kartu → zpět na PayPal nebo karetní účet, je-li to možné
6.10.2 Při platbě kreditní kartou přes bránu úvěrové společnosti → zpět na účet karty, je-li to možné
6.10.3 Při platbě na splátky → odběratel řeší odstoupení od smlouvy s úvěrovou společností
6.11 Dodavatel si vyhrazuje právo požadovat po odběrateli jiný, než jím vybraný způsob dopravy a úhrady, typicky změnit úhradu z dobírky na zálohu, v případě, že je odběratel nedůvěryhodný, jeho chování naznačuje úmysl poškodit dodavatele nebo v případě, že odběratel v minulosti porušil pravidla VOP.
6.12 Dodavatel si vyhrazuje právo účtovat si poplatky za vyřízení objednávky. V tomto případě bude výše poplatků uvedena v sekci Způsoby úhrady a dopravy, a dále na ni bude zákazník upozorněn v průběhu procesu objednávky.
6.13 Dodavatel vylučuje dodatky a/nebo odchylky k objednávce, které podstatně nemění podmínky nabídky.

7. Ceny


7.1 Všechny ceny za zboží, dopravu a specifické druhy platby jsou uvedeny v katalogu a na webu obchodu. Ke všem cenám má kupující přístup bez omezení, tzn. všechny ceny jsou mu přístupné bez nutnosti předchozího zadávání osobních údajů.
7.2 Ve všech cenách zboží jsou již zahrnuty případné autorské poplatky a poplatky za historický elektroodpad.
7.3 Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v e-shopu a není u nich poznámka, že jde o zboží, které se už neprodává - takové zboží není vidět v katalogu, ale lze se na něho dostat z vyhledávačů.
7.4 Dodavatel si vyhrazuje právo změn cen vystaveného zboží.
7.5 Dodavatel si vyhrazuje právo změnit cenu již objednaného zboží v případě, že dojde k výchylce kurzu měny, navýšení ceny jeho dodavatelem nebo v případě, že cena je v systému chybně zadaná a prodej zboží za tuto cenu by dodavateli způsobil finanční újmu. O této skutečnosti bude neprodleně informovat odběratele.
7.5.1 Odběratel v případě podle bodu 7.5 má nárok na odstoupení od kupní smlouvy bez sankcí.
7.6 Náklady vzniklé odběrateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s prohlížením katalogu obchodu a dalších částí webu, komunikací se zaměstnanci nebo technickými prostředky dodavatele a s uzavřením kupní smlouvy, si hradí odběratel sám.
7.7 Odběratel bere na vědomí, že ceny za odeslání objednávky, uvedené na webu obchodu, mohou být dodavatelem dotovány a nelze vyžadovat stejné ceny např. při opětovném zaslání.

8. Storno kupní smlouvy


8.1 Každá odeslaná objednávka je ze strany odběratele závazná. V případě, že se odběratel rozhodne kupní smlouvu zrušit, má dodavatel nárok na uhrazení storno poplatku do výše až 100 % kupní ceny zboží a dalších nákladů vzniklých v souvislosti s vyřizování objednávkou a jejím stornem, vyjma odstoupení od kupní smlouvy podle bodu 4.1 těchto VOP. Výši storno poplatku určí dodavatel v závislosti na okolnostech storna a míry rizika delší nebo úplné neprodejnosti zboží. Toto neplatí pro případ, že dodavatel poruší některou svoji povinnost.

8.2 Dodavatel si vyhrazuje zrušit kupní smlouvu v případě, že platí alespoň jedno z následujícího:
8.2.1 Odběratel v minulosti porušil kupní smlouvu
8.2.2 Odběratel má vůči dodavateli nesplacené nebo nedořešené závazky
8.2.3 Jednání odběratele se dodavateli jeví jako jednání s úmyslem poškodit dodavatele
8.2.4 Dodavatel není schopný dodat zboží/služby v požadovaném množství
8.2.5 Dodavatel není schopný dodat zboží/služby za uváděnou cenu v případě, že se vyskytnou okolnosti podle bodu 7.5 těchto VOP
8.2.6 Z IP adresy odběratele byly v minulosti vytvářeny falešné objednávky

9. Komunikace smluvních stran


9.1 Komunikace smluvních stran probíhá elektronicky přes systém internetového obchodu, e-mailem, telefonem, faxem nebo písemně poštou.
9.2 U důležitější komunikace může dodavatel požadovat po odběrateli podepisování e-mailu kvalifikovaným certifikátem ve smyslu zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů ve znění zákona č. 226/2002 Sb.
9.3 Je-li to možné a očekává se to, dodavatel bude reagovat na komunikaci od odběratele v přiměřené době.
9.4 Dodavatel si vyhrazuje právo nereagovat na komunikaci v případě, že platí alespoň jedno z následujících:
9.4.1 komunikace je nevyžádaná dle zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti
9.4.2 komunikace obsahuje vulgární nebo ponižující výrazy nebo výjevy, napadá nebo lživě obviňuje dodavatele
9.5 Dodavatel si vyhrazuje právo zamezit přístup ke svým službám a systémům komukoliv v případě, že z použité IP adresy byly v minulosti vedeny útoky na systém dodavatele s cílem poškodit systém nebo dodavatele, příp. zcizit nebo okopírovat data.

10. Záruční podmínky


10.1 Záruční doba je uvedena zvlášť u každé položky obchodu.
10.2 Uvedená záruční doba je rozdělena na záruční dobu pro nakupující spotřebitele a pro firmy a podnikatele.
10.3 Pokud je u záruční doby pro firmy a podnikatele uvedeno "v servisu", na dodacím listu zkráceně "S", odběratel případně vady reklamuje vždy v servisu - dodavatel na takové zboží nemusí poskytovat vlastní záruku.
10.4 Záruční doba začíná běžet převzetím zboží odběratelem (u odběratelů podle 2.2.2 těchto VOP datem vystavení faktury) a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.
10.5 V případě výměny zboží za nové dostane kupující nový záruční list (je-li ke zboží dodáván), kde bude uvedeno nové i původní výrobní číslo. Další případná reklamace se bude uplatňovat na základě tohoto záručního listu. V případě, že ke zboží není záruční list dodáván, jsou veškeré potřebné informace uvedeny v reklamačním protokolu.
10.6 Odběratel je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu (nejpozději následující den po převzetí zboží) informovat dodavatele o zjištěných závadách. Pozdější reklamace zjevných vad nebudou dodavatelem uznány.
10.7 Odběratel je povinen před zasláním zboží k reklamaci zazálohovat si všechna data. Dodavatel ani servis neručí za uchování dat v zařízení.
10.8 Odběratel je povinen reklamovat vadný výrobek ihned po zjištění prvního výskytu vady. Pozdější reklamace může být důvodem k zamítnutí reklamace.
10.9 Odběratel bere na vědomí, že v servisu mohou být bez náhrady odstraněny všechny přebytečné doplňky, jako jsou různé nálepky, blikátka, fólie na displejích apod.
10.10 Na dárky, které jsou ke zboží nebo objednávce přiloženy zdarma, nelze uplatňovat žádná spotřebitelská práva. Takové zboží splňuje podmínky darovací smlouvy a veškeré normy podle platných zákonů ČR.

11. Práva z vadného plnění (dříve "Reklamace")


11.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
11.2 Odběratel odpovídá za přesný a čitelný popis závady. V případě, že je popis závady nečitelný, je zboží zasláno bez reklamace zpět. V případě, že je popis závady nepřesný, riskuje, že se nesprávně popsaná závada neprojeví.
11.3 Odběratel zašle zboží k reklamaci buď v originálním obalu nebo obalu, který reklamované zboží dostatečně chrání před případným poškozením při přepravě.
11.3.1 Na vady způsobené při přepravě se záruka nevztahuje.
11.3.2 Pokud odběratelem není spotřebitel ve smyslu bodu 2.2.1 těchto VOP, může dodavatel vyžadovat zaslání originálního obalu a veškerého příslušenství pro příjem do reklamačního řízení.
11.4 K reklamovanému zboží odběratel přiloží záruční list (pokud byl dodán), detailní popis závady a úplnou kopii dokladu o koupi, pokud se s dodavatelem nedohodl jinak.
11.5 Odběratel je povinen přiložit veškeré příslušenství, které je nutné k diagnostikování popsané závady, tj. baterie, nabíječka apod.
11.6 Je-li závada na zboží opravitelná v autorizovaném servisním středisku, je zde bezplatně opravena. V opačném případě bude zboží vyměněno na náklady servisního střediska.
11.7 Uplatnění nároku práv z vadného plnění bude vyřízeno:
11.7.1 Je-li kupujícím spotřebitel ve smyslu bodu 2.2.1 těchto VOP a jedná se o reklamaci v zákonem stanovené záruční době, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.
11.7.2 Není-li kupujícím spotřebitel ve smyslu bodu 2.2.1 těchto VOP nebo se jedná o reklamaci v záruční době nad rámec zákonné lhůty, v nejkratším možném termínu.
11.7.3 Pro uplatnění nároku práv z vadného plnění v záruční době nad rámec zákonné lhůty může dodavatel vyžadovat splnění vlastních reklamačních podmínek a může záruku omezit jen na vybrané závady.
11.8 Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:
11.8.1 neodbornou instalací, zacházením či obsluhou, použitím, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou
11.8.2 používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům, uvedeným v dokumentaci
11.8.3 porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou (při reklamaci podle 11.7.2 a 11.7.3 těchto VOP)
11.8.4 zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami, uvedenými v dokumentaci
11.8.5 zboží bylo poškozeno zapojením do sítě, neodpovídající ČSN 33 20 00, ČSN 33 21 30 a ČSN 33 21 80
11.8.6 zboží bylo poškozeno živly
11.8.7 zboží bylo mechanicky poškozeno
11.8.8 byly odstraněny štítky se sériovými čísly
11.8.9 zboží bylo poškozeno zanedbáním péče o zboží
11.8.10 zboží bylo upraveno zákazníkem (ohýbání, zkracování, nátěrem, ...)
11.8.11 zboží bylo poškozeno elektrickým přepětím
11.8.12 zboží nebo jeho část bylo poškozeno počítačovým virem nebo použitím neautorizovaného software
11.8.13 zboží bylo poškozeno při používaní neoriginálního spotřebního materiálu
11.8.14 zboží bylo poškozeno provedením nekvalifikovaného zásahu
11.8.15 zboží bylo poškozeno při chybně provedeném upgrade (přehrání) firmwaru
11.9 Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
11.9.1 má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
11.9.2 se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
11.9.3 zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
11.9.4 je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
11.9.5 zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
11.10 Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
11.11 Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
11.12 Kdo má právo podle § 1923 občanského zákoníku, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

12. Ochrana osobních údajů


12.1 Dodavatel zpracovává osobní údaje odběratelů, kteří je poskytli za účelem poskytování dodavatelských služeb.
12.2 Mezi tyto osobní údaje patří jméno a příjmení, e-mailová adresa, fakturační a dodací adresa, telefonní číslo, IP adresa, příp. další odběratelem uvedené údaje.
12.3 Dodavatel shromažďuje osobní údaje za účelem plnění smluvního vztahu, nabízení obchodu nebo služeb odběrateli, marketingové analýzy a statistiky.
12.4 Osobní údaje jsou přístupné pouze administrátorům obchodu a dále správci serverů, které jsou ve vlastnictví dodavatele a nikdo jiný k nim nemá přístup.
12.5 Osobní údaje mohou být poskytnuty na vyžádání orgánům činným v trestním řízení, dále mohou být poskytnuty třetím subjektům v případě, že odběratel porušil podmínky těchto VOP a dodavateli vznikla škoda, kterou si na odběrateli nárokuje.
12.6 Odběratel souhlasí s tím, že osobní údaje budou poskytnuty třetí osobě, která pro dodavatele zajišťuje přepravu zboží, v rozsahu nutném pro přepravu, resp. doručení zboží, příp. pro avizování doručení zásilky (telefon, e-mail, fax ...) a dále, v případě nutnosti, smluvním partnerům, zajišťujícím servis, účetnictví, příp. další služby, v rozsahu nutném k provedení úkonů, vyžádaných odběratelem nebo zákony.
12.7 Odběratel vyplněním osobních údajů kdekoliv v internetovém obchodě dodavatele vyjadřuje souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
12.8. Odběratel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky dodavatele z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač odběratele, může odběratel souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
12.9 Dodavatel je registrován u UOOU pod č. 34866.

13. Další práva a povinnosti smluvních stran


13.1 Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
13.2 Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.
13.3 Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.
13.4 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 občanského zákoníku.
13.5 Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

14. Závěrečná ustanovení


14.1 Tyto VOP vstupují v platnost 1.1.20141.2.2016. Předchozí znění VOP jsou dostupná na vyžádání v sídle dodavatele.
14.2 Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu VOP, aktuální nabídky, cen, dostupností, technických specifikací zboží.
14.3 Smluvní strany se dohodly, že všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány u místně příslušného soudu, tedy KS v Hradci Králové, pobočka Pardubice.
14.4 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, web: www.coi.cz. V případě přeshraničních sporů pak slouží také ODR.
14.5 Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.